Εξοπλισμός και όργανα των ΣΤΕΕΕΓΦ

Για τη διεξαγωγή των επιθεωρήσεων ο ΣΤΕΕΕΓΦ  πρέπει να έχει τουλάχιστον τον ακόλουθο εξοπλισμό:

Α.  Υποχρεωτικά

 1. Όργανα μέτρησης μήκους.

 2. Συσκευή ελέγχου μανομέτρων

 3. Μανόμετρα ακριβείας, για τον προσδιορισμό των απωλειών πίεσης στους σωλήνες

 4. Εργαλεία και συνδετικά εξαρτήματα ώστε να επιτρέπεται η σύνδεση των διαφόρων οργάνων στον προς επιθεώρηση εξοπλισμό

 5. Συσκευή για τη μέτρηση της παροχής ακροφυσίων που μπορεί να είναι:

  i. Εξοπλισμός χειροκίνητος και ατομικός. Δοχείο όγκου βαθμονομημένο και χρονόμετρο ή
  ii. Εξοπλισμός που διενεργεί τη μέτρηση επί του μηχανήματος. Όργανο για τον καθορισμό της παροχής των ακροφυσίων ή
  iii. Εξοπλισμός που απαιτεί την αφαίρεση των ακροφυσίων από το μηχάνημα. Τράπεζα ελέγχου της παροχής των ακροφυσίων ή
  iv. Τράπεζα για τη μέτρηση της ομοιομορφίας της κατανομής (αυτόματη ή χειροκίνητη, σταθερή ή σάρωσης) ή 
  v. Χρονόμετρο, συλλέκτης και ζυγός. 
  Στην περίπτωση ελέγχου της παροχής των ακροφυσίων σε ειδική τράπεζα (εκτός του μηχανήματος) επιτρέπεται η συνεργασία μεταξύ διαφόρων ΣΤΕΕΕΓΦ (υπεργολαβία). Τα αποτελέσματα θα δίδονται ενυπόγραφα και θα αναφέρεται στην έκθεση επιθεώρησης ο τίτλος του σταθμού που διενήργησε τον έλεγχο καθώς και τα στοιχεία του επιθεωρητή.
 6. Όργανα μέτρησης «Ικανότητας» της αντλίας 
     α. Ροόμετρο 
     β. Μανόμετρο ακριβείας 
 7. Ηλεκτρονικό αρχείο με τα στοιχεία των επιθεωρήσεων και τα αποτελέσματα αυτών.

Β.  Προαιρετικά

 1. Όργανα για τον προσδιορισμό της κατακόρυφης διασποράς.
 2. Πληροφοριακό σύστημα επεξεργασίας δεδομένων

 

footer logo collectives.gr

© 2015-2020 Ψεκαστικά Μηχανήματα || Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. || Όροι Χρήσης