ΓΕΝΙΚΑ

Με την υπ’ άρ. pdfE8 1119/99874 (AΔΑ:Β43ΓΒ-Κ9Φ) Απόφαση της ΔΑΕΕ & ΜΕ του ΥΠ.Α.Α.Τ ζητήθηκε από την Υπηρεσία μας η καταγραφή όλου του επαγγελματικού εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων της Περιφέρειας Αττικής κατά τύπο, περιοχή και χρήστη. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν καταχωρήθηκαν σε ηλεκτρονικό μητρώο το οποίο είναι δυναμικό και απεστάλησαν στη Δ/νση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων & Μηχανολογικού Εξοπλισμού (ΔΑΕΕ & ΜΕ) του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Η Υπηρεσία μας εκτός από την ζητούμενη καταγραφή των ψεκαστικών, προχώρησε παράλληλα σε διεξαγωγή έρευνας που περιλαμβάνει:

 • την συμπλήρωση ερωτηματολογίου από τους κατόχους και χειριστές ψεκαστικών, 

 • τον έλεγχο αυτών,

 • προσωπικές συνεντεύξεις με χειριστές ψεκαστικών.

Οι στόχοι της έρευνας που διεξήγαγε η Υπηρεσία μας ήταν: 

 • Η διαπίστωση της λειτουργικής κατάστασης των ψεκαστικών της Περιφέρειάς μας.

 • Η διαπίστωση του επιπέδου γνώσεων των χειριστών των ψεκαστικών, ως προς την τεχνική και αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων ψεκασμών.

 • Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους χειριστές για την προστασία των ίδιων αλλά και του περιβάλλοντος, καθώς επίσης και το βαθμό που είναι συνειδητοποιημένοι για την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων που προορίζονται για κατανάλωση.


Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση τόσο της καταγραφής των ψεκαστικών όσο και της έρευνας πραγματοποιήθηκε από τους κάτωθι υπαλλήλους:

 • ΜΑΡΓΑΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟ(Γεωπόνος Προϊστάμενος)
 • ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ (Τεχ. Γεωπόνος)
 • ΝΤΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ (Γεωπόνος)
 • ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (Γεωπόνος)
 • ΜΕΝΕΣΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ (Τεχ. Γεωπόνος)
 • ΣΑΜΟΥΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟ (Γεωπόνος)

του τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων της Δ/νσης Αγροτικής και Κτην/κής Πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής, σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο της Δ/νσης κ. Τίτη Γεώργιο.

Διαδικασία καταγραφής

Για την καταγραφή των ψεκαστικών, αλλά και την ευκολότερη διεξαγωγή της έρευνας, επιλέχθηκε η συγκέντρωση των παραγωγών σε καθορισμένα σημεία, γνωστά σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο μέρους του πληθυσμού, που θα εξυπηρετούσαν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη γεωγραφική έκταση και ορίστηκαν συγκεκριμένες ημερομηνίες καταγραφής ανά περιοχή. Ως τέτοια σημεία επιλέχθηκαν κυρίως οι τοπικοί συνεταιρισμοί αλλά και δημαρχεία ή ΚΕΠ με εύκολη πρόσβαση.

Για την γνωστοποίηση της καταγραφής στους κατόχους αγροτικών ψεκαστικών μηχ/των της περιφέρειάς μας, συντάχθηκε έγγραφο που ανακοίνωνε την καταγραφή των ψεκαστικών και τη διεξαγωγή της Έρευνας από την Υπηρεσία μας καθώς και το πρόγραμμα με τις ημερομηνίες και το σημείο καταγραφής ανά περιοχή. Το έγγραφο αυτό εστάλη σε όλα τα ΚΕΠ και Δήμους της Περιφέρειάς μας από τους οποίους και ζητήθηκε να το κοινοποιήσουν στον τοπικό τύπο και ραδιόφωνα ενώ παράλληλα αναρτήθηκε και στο site της περιφέρειας.

Το συνταχθέν έγγραφο εστάλη και στα διοικητικά συμβούλια των αγροτικών συνεταιρισμών καθώς και σε τοπικούς Γεωπόνους για να το κοινοποιήσουν στα μέλη και στους πολίτες. Ακόμη τοιχοκολλήθηκαν αφίσες στις κατά τόπους περιοχές με το πρόγραμμα καταγραφής κάθε Περιφερειακής Ενότητας.

footer logo collectives.gr

© 2015-2020 Ψεκαστικά Μηχανήματα || Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. || Όροι Χρήσης